Aktiivinen kuuntelu: Aktiiviseen kuuntelemiseen kuuluu kuunteleminen kaikilla aisteilla, koko huomion keskittäminen keskustelukumppaniin, katsekontaktin säilyttäminen, avoin kehon asento, kumartuminen keskustelukumppaniin ja hänen varovainen rohkaisemisensa jatkamaan puhumista.

Assertiivisuus: Itsevarmuus ja itseluottamus ilman aggressiivisuutta sekä kyky puolustaa itseään rehellisesti ja kunnioittavasti. Assertiivisuus perustuu tasapainoon. Se edellyttää suoraselkäisyyttä omien toiveiden ja tarpeiden suhteen, mutta samalla on otettava huomioon muiden oikeudet, tarpeet ja toiveet. Kun olet assertiivinen, olet itsevarma ja ammennat siitä voimaa saadaksesi asiasi perille päättäväisesti, oikeudenmukaisesti ja empaattisella tavalla. (Mind Tools, How to Be Assertive).

Asunnoton: Eurooppalaisen ETHOS-määritelmän mukaisesti (https://www.feantsa.org/en/toolkit/2005/04/01/ethos-typology-on-homelessness-and-housing-exclusion)

Etsivä työ: Vaihtoehto perinteisille paikkasidonnaisiin sosiaalipalveluihin perustuville lähestymistavoille. Etsivä työ voidaan määritellä siten, että ihmisiin otetaan yhteyttä muissa kuin toimistoympäristöissä eli toisin sanoen mennään sinne, missä ihmiset ovat, eikä odoteta, että he hakeutuvat palveluihin tietyssä paikassa.  Etsivää työtä pidetään tehokkaana menetelmänä, koska sen avulla voidaan tunnistaa piilossa olevat väestöryhmät, kuten asunnottomat, ja saada heidät palvelujen piiriin.

Itsemääräämisoikeus: Itsemääräämisoikeus on yksilön oikeus päättää omasta kohtalostaan, mukaan lukien toimintatavat, palvelu ja tuki. Kyky kunnioittaa ihmisen toipumisvalintoja on olennainen osa prosessia.

Itsetuntemus: Itsetuntemus on kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Myös kykyä tunnistaa stressitekijät ajoissa ja toimia niiden mukaisesti.

Kehäprosessi: Konfliktinratkaisun muoto, joka tuo yhteen uhrit, tekijät ja kaikki ne lähiyhteisön jäsenet, joihin konflikti vaikuttaa. Nämä voivat olla sosiaalisia, maantieteellisiä tai perheyhteisöjä.

Moniammatillinen yhteistyö: Kun eri alojen ammattilaiset ja palveluntarjoajat tekevät yhteistyötä vastatakseen yksilön moninaisiin tarpeisiin. Moniammatillista yhteistyötä olisi esimerkiksi sellainen, jossa terveyspalvelut (mielenterveystyö), sosiaalipalvelut (sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat) ja oikeusjärjestelmä (rikosseuraamuslaitos) toimisivat tiiminä tarjotakseen koordinoitua apua mielenterveysoireista kärsivälle entiselle rikoksentekijälle, joka on joutunut asunnottomaksi.

Palveluohjaaja: Henkilö, joka auttaa tunnistamaan ihmisen palveluntarpeet, tuntee asianmukaiset palveluntarjoajat ja varmistaa samalla, että koko palveluprosessin aikana käytettävissä olevia resursseja käytetään oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti, jotta saadaan optimaalinen hyöty sekä asiakkaalle että palveluntuottajille. (https://cmsa.org/who-we-are/what-is-a-case-manager)

Positiivinen vetäytyminen: Tutkimuksen perusteella se tarkoittaa sosiaalisen osallistumisen säätelyä ja siirtymistä julkiseen tilaan ja toisten luo vain silloin, kun se tuntuu turvalliselta ja mielekkäältä. Henkilökohtaista psykologista tilaa suojelemalla on mahdollista kehittää laaja-alaista minäkäsitystä, ymmärtää paremmin omia kiinnostuksen kohteita, kehittää omaa henkisyyttä ja niin edelleen.

Rakentava palaute: Yksilöllinen, subjektiivinen vastauksemme jonkun käyttäytymiseen, ulkonäköön jne. joka välitetään sellaisenaan. Se on minä-viesti, jossa puhutaan itsestä, toisin kuin sinä-viesti, jossa puhutaan toisesta. Tämäntyyppinen viesti – joka on ei-tuomitseva – ei aiheuta konflikteja eikä saa toista henkilöä vetäytymään.

Resilienssi: Kyky käsitellä ja selvitä vaikeista ja stressaavista tilanteista.

Restoratiivinen oikeus: Oikeudenmukaisuus, jossa ei pyritä syyllistämään tai rankaisemaan vahingon aiheuttajaa, vaan annetaan uhrin ja tekijän osallistua paranemisprosessiin, jossa laaditaan toimintalinja, jonka avulla uhri ja yhteisö voivat siirtyä eteenpäin.

Sovittelu: Sovittelu on konfliktin ratkaisun muoto, jolla pyritään ratkaisemaan riita. Se tapahtuu usein useiden osapuolten välillä, jotka kuuluvat konfliktin eri osapuoliin.

Toipuminen: Prosessi, jossa henkilö jatkaa mielekästä elämäänsä epämiellyttävän tilanteen, sairauden tai sairauden oireiden kanssa tai ilman niitä. Jokaisella ihmisellä on oma toipumismekanisminsa, jossa tunnustetaan, mikä toimii ja mikä ei. Toipumisessa on olennaista ymmärtää, että prosessi ei ole lineaarinen ja että siihen kuuluu sudenkuoppia.

Tri-morbiditeetti: Psyykkisen ja fyysisen sairauden ja päihdeongelman samanaikainen esiintyminen, joka on ominaista pitkäaikaisasunnottomille henkilöille.

Vastavuoroisuus: Vastavuoroisuus suhde, jossa osapuolet suhtautuvat toisiinsa ja kohtelevat toisiaan samalla tavoin.

Voimaantuminen: Voimaantumisen avaintekijöitä ova mm. tiedonsaanti, kyky tehdä valintoja, itsetunnon vahvistaminen ja itsetunto. (Chamberlin & Schene, 1997)