6.1 Johdanto

Tässä luvussa opit perusasioita traumasta ja siitä, miten se vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn, terveyteen ja elämänlaatuun. Käymme läpi traumatisoitumisen oireita ja erityisesti sitä, miten se vaikuttaa vireystilan säätelyyn. Luvussa esitellään myös keinoja optimoida omaa ja asiakkaan vireystilan säätelyä. Lopussa selvitetään, miten asunnottomuus ja traumatisoituminen kietoutuvat toisiinsa ja miksi erityisesti väkivalta liittyy asunnottomien traumatisoitumiseen.

6.2 Tavoitteet

Tässä luvussa:

 • Opitaan mitä trauma on.
 • Saadaan tietoa erityyppisistä traumoista.
 • Tutustutaan vireystilaikkunaan .
 • Opitaan millaisia oireita traumoista seuraa.
 • Saadaan työkaluja siihen, miten työskennellä traumoja kokeneen ihmisen kanssa.
 • Opitaan miksi asunnottomuus on traumaattinen kokemus.
 • Opitaan väkivallan ja asunnottomuuden kietoutumisesta yhteen.

6.3 Mitä on trauma?

Trauma on ylivoimaisen esteen aiheuttama vahinko. Traumaattinen kriisi on äkillinen, yllättävä ja epätavallisen voimakas tapahtuma, joka aiheuttaisi kärsimystä kenelle tahansa. Traumatisoituminen tapahtuu, kun ihminen ei löydä keinoja suojautua traumaattisen tapahtuman aiheuttamalta kivulta. Psyykkinen kipu on liian voimakasta, ja tapahtumat lukkiutuvat ihmisen mieleen ja kehoon. Sen lisäksi, että traumaattinen tapahtuma tapahtuu itselle, myös toisen ihmisen traumaattisen kokemuksen todistaminen voi olla traumaattista. Joskus kyse ei ole myöskään siitä, mitä on tapahtunut, vaan siitä, mikä on jäänyt tapahtumatta. Esimerkkinä riittämätön huolenpito lapsuudessa.

Traumalle tyypillistä on sen piiloutuva luonne: traumatisoituneet ihmiset pyrkivät välttämään ja kieltämään tapahtuneen ja kokevat siitä häpeää ja syyllisyyttä. Trauman vakavuuteen tai tasoon vaikuttavat tapahtuman voimakkuus ja kesto, toistuvuus, ennakoimattomuus ja hallitsemattomuus. Myös stressitekijöiden kasautuminen, sosiaalisten suhteiden puute sekä koettu henkinen väkivalta altistavat traumalle. Tiedetään myös, että naiset traumatisoituvat miehiä enemmän.

Yleensä trauma aktivoituu tahdosta riippumatta ja aiheuttaa sen kokeneelle syvää ahdistusta ja tunteen siitä, ettei hän pysty hallitsemaan omaa kehoaan tai mieltään. Laukaisevat tekijät liittyvät läheisesti trauman aiheuttajaan. On erilaisia ärsykkeitä, jotka laukaisevat traumaattisen kokemuksen tai muiston. Nämä ärsykkeet voivat olla mitä tahansa: haju, ääni, toisen ihmisen katse, tapa, jolla joku koskettaa sinua, tai jokin tietty tapahtuma.

Jos aivot altistuvat voimakkaalle stressille lapsuudessa, voi syntyä pysyviä hermostollisia muutoksia. Tämä tarkoittaa, että traumatisoitunut henkilö on alttiimpi kokemaan stressiä kuin henkilö, joka ei ole altistunut traumatisoiville tapahtumille. Stressi aktivoi myös fyysisesti hätätilan. Siksi traumatisoituneella henkilöllä voi olla vaikeuksia säädellä omia tunteitaan ja pienetkin asiat voivat suistaa normaalin elämän raiteiltaan.

Trauma voidaan jakaa kahteen ryhmään:

Tyyppi 1: Yksittäiset traumat, jotka ovat odottamattomia ja tulevat yllättäen.

Tyyppi 2: Monisyiset traumat, jotka on saatettu kokea esimerkiksi lapsuudessa tai varhaisessa kehitysvaiheessa. 2. tyypin traumat kehittyvät myös toistuvista ja pitkäkestoisista traumaattisista kokemuksista.

ESIMERKKEJÄESIMERKKEJÄ
1. TYYPPI2.TYYPPI
●      Vakava sairaus tai loukkaantuminen
●      Seksuaalinen väkivalta kuten raiskaus
●      Pahoinpitely tai ryöstö
●      Väkivallan kohteeksi joutuminen tai väkivallan teon todistaminen
●      Luonnon katastrofi, liikenneonnettomuus, terroriteko, sota jne.
●      Keskenmeno, lapsen menettäminen
Läheisen kuolema tai itsemurhayritys
●      Lapsena koettu kaltoinkohtelu
●      Lähisuhdeväkivalta
●      Henkinen väkivalta
●      Köyhyys
●      Yksinäisyys
●      Pitkäaikaussairaus
●      Koulussa tai työpaikalla tapahtuva kiusaaminen
●      Toistuva seksuaalinen väkivalta
●      Asunnottomuus

Kuinka trauma vaikuttaa ihmiseen?

Yleensä terve ihminen uskoo, että maailma on hyvä, elämä on tarkoituksenmukaista ja ihmiset ovat arvokkaita. Traumaattinen tapahtuma uhkaa tätä ihmisen uskomusjärjestelmää. Järkyttävä tapahtuma voi jopa murskata uskomusjärjestelmän täysin, koska se tapahtuu ennalta arvaamattomasti ja sattumanvaraisesti. Illuusio omasta haavoittumattomuudesta katoaa ja ihminen menettää hallinnan tunteensa.

Traumaattiset kokemukset ovat psyykelle erityisiä, koska ne tallentuvat muistiin toisin kuin arkipäiväiset tapahtumat. Kun ihminen joutuu erittäin stressaavaan tilanteeseen, hänen kehonsa erittää stressihormoneja, jotka vahvistavat muistoa traumaattisesta tilanteesta. Traumaattiset muistot tallentuvat ainakin osittain ei-kielelliseen muotoon kuvina, hajuina, tunteina ja ääninä. Traumaattisessa kriisissä on kyse menetyksestä: terveyden, läheisen, elämäntyylin tai elämän tarkoituksen menettämisestä. Siksi on luonnollista, että kriisi aiheuttaa surun, syyllisyyden, toivottomuuden ja häpeän tunteita. Traumaattisen kriisin kohtaaminen vaatii paljon henkisiä voimavaroja ja fyysistä kestävyyttä.

Trauman oireet

Traumaoireita voivat olla lähes kaikenlaiset fyysiset, psyykkiset tai sosiaaliset oireet sekä affektien säätelyyn liittyvät oireet. Oireita voivat olla esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriöt, hajamielisyys, tajuttomuus, tajuttomuushäiriöt, riippuvuudet, paniikkikohtaukset, syömishäiriöt, fyysinen kipu ja tunnottomuus, taipumus epäluottamukseen, hallusinaatiot, masennus ja väsymys. Kun otetaan huomioon tämä monimuotoisuus, ei ole yllättävää, että traumapotilaille diagnosoidaan useita erilaisia psykiatrisia diagnooseja. Trauma ja sen oireet vaikuttavat laajasti ihmisen toimintaan. Keskitymme niistä seuraaviin: 1. vireystilan säätelyn ongelmat, 2. ihmissuhdeongelmat, 3. tunteet ja niiden säätely, 4. riippuvuudet ja itsetuhoinen käyttäytyminen.

 1. Vireystilan säätelyn ongelmat

Vireystilan säätelyn ongelmat ovat hyvin tyypillisiä trauman oireita. Niiden ymmärtäminen on erittäin tärkeää, kun kohdataan ihminen, jolla on traumaattisia kokemuksia. On hyvä muistaa, että myös ammattilaisen oma vireystila vaihtelee, ja o miten tärkeä optimaalinen vireystila on asiakastapaamisissa.

VIREYSTILAIKKUNA

Vireystila on termi, jota käytetään kuvaamaan sitä vireystilan vyöhykettä, jolla henkilö pystyy toimimaan tehokkaimmin. Kun ihmiset ovat tällä vyöhykkeellä, he pystyvät yleensä helposti vastaanottamaan, käsittelemään ja integroimaan tietoa ja muutenkin vastaamaan jokapäiväisen elämän vaatimuksiin ilman suurempia vaikeuksia. Tämän vireystilaikkunan nimesi ensimmäisenä Dan Siegel.

Alivireystilassa parasympaattinen hermosto valmistautuu jopa mahdolliseen kuolemaan, ja keho valmistautuu esittämään kuollutta. Jatkuva alivireinen tila voi helposti johtaa eristäytymiseen ja pitkäkestoiseen lamaantumiseen. Tyhjyyden, uupumuksen, ajatusten puutteen, velttouden ja alentuneen toimintakyvyn tunteet voivat tehdä elämästä eristäytynyttä. Elämä menee «hidastettuna». Alivireys traumamekanismina liittyy tietoisuuden kaventumiseen vastauksena tilanteisiin, jotka ovat olleet ihmiselle ylivoimaisia, joskus jo lapsuudessa. Traumaa tuntemattomalle henkilölle alivireinen käyttäytyminen voi näyttäytyä motivaation puutteena, mikä puolestaan voi vaikuttaa asunnottoman ihmisen ja tukitahon väliseen yhteistyöhön. Toimiva keino optimoida alivireän ihmisen vireystilaa on kehon aktivoiminen ja ankkuroituminen nykyhetkeen.

Esimerkiksi lapsuudessa lamaantuminen voi kehittyä selviytymisstrategiana ylivoimaisissa tilanteissa, joissa alistuminen on ainoa mahdollisuus minimoida haitat. Lamaannus traumaoireena on yleensä lapsuuden selviytymisstrategia, joka muuttuu vastakkaiseksi oireeksi aikuisuudessa, kun olosuhteet ja ympäristö ovat muuttuneet. Reaktiona traumaan peiton alle piiloutuminen saattaa aikuisiässä vaikuttaa oudolta, mutta ihminen itse pitää sitä ainoana «järkevänä» strategiana tai itse asiassa se on hermoston automatisoitunut malli traumakokemusten jäljiltä.

Alivireystilan vastakohta on ylivireystila, jossa sympaattinen hermosto aktivoi “taistele tai pakene”- tilanteen. Ylivireisessä tilassa hengitys ja sydämen syke kiihtyvät, aistit terävöityvät ja keho on valmis pakenemaan. Monet traumatisoituneet ihmiset elävät jatkuvassa jännitystilassa. Muistutus traumasta voi johtaa vaikeaan ja ahdistuneeseen mielentilaan, josta voi olla vaikea päästä pois ja jota voi olla vaikea ymmärtää tai kuvata. Oireita voivat olla: krooninen ahdistus, vaikeus nukahtaa tai pysyä unessa, keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys, viha ja raivonpurkaukset, paniikkikohtaukset ja jatkuva varuillaan oleminen uhkien varalta.

Monet, jotka ovat työskennelleet asunnottomuutta kokeneiden ihmisten kanssa, tunnistavat varmasti asiakkaan, joka muuttuu yhtäkkiä hermostuneeksi ja kiihtyneeksi ja saattaa haluta poistua paikalta. Tämä ei tarkoita, että ammattilainen olisi välttämättä tehnyt jotain väärin. Jokin tapaamisessa, kuten ammattilaisen ääni tai asiakkaan kannalta epämukava tapaamispaikka, voi laukaista traumamuiston. Äkillinen reaktio voi yllättää sekä ammattilaisen että asiakkaan, ja asiakas saatetaan tulkita väärin hankalaksi ja väkivaltaiseksi.

2. Vaikeudet ihmissuhteissa

Traumatisoituneet henkilöt kohtaavat ihmissuhteissaan usein haasteita ja vaikeuksia. Nämä vaikeudet liittyvät siihen, että heillä ei ole välttämättä ainuttakaan kokemusta luotettavista ja turvallisista ihmissuhteista. Heillä ei yksinkertaisesti ole ollut elämässään mahdollisuutta oppia, miten hyvät ihmissuhteet toimivat, miten pitää niissä omia puoliaan ja olla joskus eri mieltä toisten kanssa, miten kuunnella ja tulla kuulluksi, miten pyytää anteeksi ja antaa anteeksi ja jatkaa yhdessä eteenpäin.

Pohjimmiltaan se, mistä ihmissuhdehaasteissa on kyse, on luottamus, joka on murtunut tai melkein tuhoutunut. Traumatisoituneen ihmisen lapsuuden ympäristö on vaatinut jatkuvaa valppautta, uhkien havaitsemista ja pahimman pelkäämistä. Traumatisoitunut henkilö pyrkii ennakoimaan uhkaa ja vaaraa, minkä seurauksena hän löytää niitä helposti toisten eleistä, ilmeistä ja sanoista. Traumatisoitumisen vuoksi kyvyt havaita uhkaa ja vaaraa ovat saattaneet vääristyä niin, ettei ihminen pysty erottamaan turvallisia ihmisiä niistä, jotka eivät ole turvallisia. Tämä tulkintatapa johtaa helposti eristäytymiseen ja vetäytymiseen ihmissuhteista, mikä lopulta työntää muut ihmiset entistä kauemmas.

Ihmissuhdetaitojen vahvistaminen vaatii suurta aktiivisuutta ja itsetutkiskelua, jotta ihminen voi alkaa parantaa ihmissuhteidensa laatua ja saada mahdollisuuden korjaaviin kokemuksiin. Ajattelu- ja toimintamalleja voidaan tutkia yhdessä turvallisten ihmisten kanssa. Yleisesti voidaan ajatella, että yleensä ihmisillä on hyvät aikomukset. Koska hermosto toimii nopeammin kuin aivot, anteeksipyytämisen taito on taitava.

3. Tunteet ja irrottautuminen

Monet traumatisoituneet ihmiset kuvaavat menettäneensä kosketuksen omiin tunteisiinsa. Usein tunteista irrottautuminen liittyy traumaattisten tapahtumiin tai johonkin muuhun tietoisesti tai tiedostamatta stressiä aiheuttavaan tilanteeseen. Toisille taas irrallisuus on normaalia heidän jokapäiväisessä elämässään. He ovat eristäneet tunteet tietoisuutensa ulkopuolelle, jolloin tunteet eivät aktivoidu arjessa, vaikka se olisi kuinka luonnollista.

Joistakin ihmisistä puolestaan tuntuu, että heidän elämänsä ei ole mitään muuta kuin voimakkaita tunteita, ja he huomaavat heilahtelevansa ääripäästä toiseen. Joiltakin tunteet puuttuvat kokonaan. Vaihtoehtoisesti jotkut saattavat vaipua tunteettomaan tilaan ja muuttua seuraavassa hetkessä äärimmäisen tunteikkaiksi. Lievempiä tunteita voi olla vaikea tunnistaa.

Traumatisoituneen ihmisen autonominen hermosto toimii nopeammin kuin tietoinen mieli, joten reaktiot eri tilanteisiin – esimerkiksi toisiin ihmisiin liittyen – saattavat näyttää kummallisilta.

«Usein, kun asiat menevät yli hilseeni, muutun täysin rauhalliseksi. Analysoin ja puhun tapahtuneesta hymyillen ja puhun itsestäni ja kokemuksistani irrallisena itsestäni, ikään kuin välissä olisi muuri, eikä minulla ole mitään tunnekontaktia tapahtuneeseen. Asia ei vaikuta mitenkään minuun, vaikka tiedän, että se on minun elämäni.»

4. Addiktiivinen ja itseä vahingoittava käytös

Emotionaalinen trauma voi johtaa erilaisiin riippuvuuksiin. Toisin sanoen riippuvuudet voivat juontaa juurensa ulkopuolisuuden, irrallisuuden ja yksin jäämisen kokemuksista, joihin traumatisoitunut ihminen yrittää löytää ratkaisua. Ratkaisua etsiessään ihminen jää kiinni toimintoihin tai aineisiin, jotka tuottavat mielihyvää, jännitystä, helpotusta, täyttymystä. Riippuvuus eli addiktio voi näkyä riippuvuutena esimerkiksi alkoholista tai huumeista, seksistä, ruoasta, uhkapelistä, työstä tai jonkinlaisesta muusta toiminnasta. Riippuvuus voidaan nähdä yrityksenä korjata tai lievittää varhaisia traumoja, olivatpa ne tiedostamattomia tai tunnistettuja.

Itsetuhoisuutta esiintyy monissa muodoissa, kuten traumaattisten tapahtumien toistamisessa, tunteiden turruttamisessa tai itsensä pakenemisessa. Usein kivun kokemisen ajatuksena on välttää jotakin tunnetta tai traumaattista muistoa, joka olisi vielä tuskallisempi. Vaikka se tuntuukin järjettömältä, järjestelmän kannalta nämä ilkeät ja vihaiset ajatukset ovat hyvää tarkoittavia. Joidenkin elämän ylivoimaisten olosuhteiden aikana itsetuhoinen osa on palvellut muiden osien suojelemista satuttamalla itseään. Aikuiselämässä on kuitenkin käytettävissä paljon laajempi valikoima selviytymiskeinoja. Toipumisessa on tärkeää, että yksilö harjoittelee itsensä ja kaikkien osiensa suojelemista käyttämällä vaihtoehtoisia ei-tuhoavia strategioita.

Monissa tapauksissa päihteidenkäyttö liittyy asunnottomuuteen, mutta ei tietenkään aina. Vaikka ihmisellä ei olisi ollut päihdeongelmaa ennen asunnottomuutta, asunnottomuuden kokeminen voi olla niin raskas kokemus, että hän yrittää torjua pahaa oloa käyttämällä päihteitä. Toipuminen on vaikeaa ihmiselle, joka on oppinut pakenemaan omia traumamuistojaan päihteiden avulla. Raittiina traumakokemukset palaavat mieleen, ja niiden ja niistä nousevien tunteiden kohtaaminen voi olla hyvin vaikeaa. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan ammattiapua.

Vinkkejä traumatisoituneen ihmisen kanssa työskentelyyn:

 • Psykoedukaatio (Tiedon ja ymmärryksen antaminen. Tieto traumasta ja sen vaikutuksista auttaa hallitsemaan oireita, ja tiedon avulla henkilö voi ymmärtää itseään ja toimintaansa paremmin.)
 • Luovat menetelmät (musiikki, taide jne.)
 • Hengitys- ja rentoutumisharjoitukset
 • Perustarpeiden täyttäminen (ruoka, uni, taloudellinen toimeentulo jne.)

Vinkkejä traumatisoituneen ihmisen kohtaamiseen asiakastyössä:

 • Anna asiakkaan valita tapaamisen aika ja paikka.
 • Kerro, kuinka paljon aikaa tapaamiselle on varattu ja mistä keskustellaan. Tee lopuksi yhteenveto tärkeistä asioista, joista keskusteltiin/sovittiin.
 • Pidä kelloa ja kalenteria näkyvillä tapaamisten aikana, jotta asiakas orientoituu aikaan paremmin.
 • Varmista, että asiakas voi tarvittaessa poistua ja kerro se hänelle.
 • Tarjoa asiakkaalle jotain mitä hän voi pitää jotakin kädessään, esim. kahvikuppi, stressipallo.
 • Apumuisti (muistilaput, tärkeiden asioiden saneleminen puhelimeen, tukihenkilö)
 • Valmistaudu huolellisesti tapaamisiin, jotta asiakkaan ei tarvitse kertoa monta kertaa vaikeista asioista ja tilanteista.
 • Pidä taukoa asiakastapaamisten välillä, jotta oma vireystilasi on optimaalinen.

Trauma ja asunnottomuus kietoutuvat yhteen

Traumatisoivilla kokemuksilla voi olla isokin yhteys ihmisten ajautumiselle asunnottomaksi. He ovat todennäköisesti kokeneet jonkinlaisen trauman, usein lapsuudessa. Noin 85 prosenttia rikos-, päihde- ja asunnottomuuspalveluihin yhteyttä ottavista henkilöistä on kokenut trauman lapsena.

Traumatisoituminen voi tapahtua myös silloin, kun henkilö on jo asunnoton, esimerkiksi joutuessaan häirinnän tai ryöstön kohteeksi, seksuaalisen väkivallan tai muun väkivaltaisen tapahtuman uhriksi. Ihmiset voivat myös traumatisoitua uudelleen palveluissa, jos niistä jää heille mitätöivä ja kontrolloitu olon, esimerkiksi jos heillä ei ole mahdollisuuksia yksityisyyteen eikä heitä oteta mukaan itseään koskevaan päätöksentekoon.

Asunnottomuutta itsessään voidaan pitää traumaattisena kokemuksena monin tavoin. Usein kodin menettäminen yhdessä perhesuhteiden ja sosiaalisten roolien menettämisen kanssa on traumaattista. Tämä johtuu siitä, kuten muutkin traumat, että asunnottomaksi joutuminen tarkoittaa monesti sitä, että ihmiset eivät pysty hallitsemaan omaa elämäänsä.

Väkivalta ja asunnottomuus

Asunnottomat ihmiset kokevat väkivaltaa. Asunnottomien naisten kohtaama väkivalta on erityisen monimuotoista. Briteissä jopa 95 prosenttia asunnottomista naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa ja 80 prosenttia seksuaalista väkivaltaa. Lukujen voidaan olettaa olevan samankaltaisia myös muissa maissa. Monien naisten kokemukset väkivallasta ja hyväksikäytöstä ovat alkaneet jo lapsuudessa. Kokemus lähisuhdeväkivallasta on yleinen nuorilla, yksinasuvilla aikuisilla ja perheillä, jotka jäävät asunnottomiksi. Monille se on välitön syy asunnottomuuteen.

«Lähisuhdeväkivalta voidaan määritellä fyysiseksi, seksuaaliseksi tai psyykkiseksi vahingoittamiseksi, jossa nykyinen/entinen kumppani tai muu perheenjäsenen aiheuttaa. Väkivalta on monimuotoista, kuten esimerkiksi pahoinpitely, raiskaus, julma kohtelu, henkinen alistaminen tai vainoaminen. Hyvin usein lähisuhdeväkivalta on fyysisen, seksuaalisen ja henkisen väkivallan yhdistelmä. Lähisuhdeväkivaltaa väkivaltaa esiintyy niin heteroparien kuin sateenkaariparien keskuudessa, eikä se edellytä, että ihmissuhde on romanttinen tai seksuaalinen.

 • Fyysinen väkivalta: töniminen, lyöminen, potkiminen, hiuksista repiminen, päähän lyöminen, raapiminen, repiminen, ravistelu, ampuma- tai teräaseen käyttö, fyysisellä väkivallalla uhkailu.

«Nukun usein, jonkun toisen kanssa, koska yksin nukkuminen on vaarallista. Minua on pahoinpidelty monta kertaa samalla, kun kaikki tavarani on ryöstetty. Olen joskus ollut itsekin väkivaltainen. Kadulla on viidakon lait. – Mies 49 vuotta»

 • Henkinen väkivalta: alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen, sairaalloinen mustasukkaisuus, eristäminen, tavaroiden rikkominen, lemmikkieläinten vahingoittaminen tai uhkailu jollain edellä mainituista tai itsemurhalla.

«Nyt jälkeenpäin olen vasta tajunnut, mistä väkivallassa on kyse. Koko asunnottomuuden ajan minua haukkuivat sekä muut asunnottomat että ohikulkijat. Sitten olin hetken yhden jengin kynsissä. Jos en varastanut heille, he uhkasivat tappaa koirani». Nainen 8 vuoden asunnottomuuden jälkeen

 • Seksuaalinen väkivalta: raiskaus, raiskausyritys, pakottaminen erilaisiin seksuaalisiin toimintoihin, seksuaalisella väkivallalla uhkailu, seksuaalinen halventaminen, pakottaminen pornon katsomiseen, ehkäisyn kieltäminen, aborttiin pakottaminen, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen.

«Asunnottomana naisena oleminen ei ole turvallista. Olen tottunut siihen, että minua kosketellaan, vaikka en haluaisi. Joskus olen saanut nukkumapaikan joiltakin miehiltä. He vaativat usein seksiä siitä. Muutaman kerran olen suostunut, koska olen pelännyt, että minut raiskataan. Nyt ymmärrän, että se oli raiskaus». Nainen 26-vuotias

 • Taloudellinen väkivalta: omien rahojen itsenäisen käytön estäminen, velan ottaminen toisen nimiin, taloudelliseen päätöksenteon estäminen tai omien rahojen luovuttamisen pakottaminen toiselle henkilölle, taloudellisella väkivallalla uhkailu tai kiristäminen.

«Minulla ei ole ollut koskaan rahaa. Minun oli annettava sosiaalietuudet puolisolleni, ja hän antoi minulle vähän rahaa, jos tarvitsin jotain. Hänellä oli myös henkilöllisyystodistukseni, jonka hän usein kadotti. Sosiaalityöntekijäni ei ymmärtänyt, miksi tarvitsin usein uuden henkilöllisyystodistuksen. Hän luuli, että olin huolimaton ja hukkasin sen itse». Nuori nainen

 • Vainoaminen: toistuvat ei-toivotut yhteydenotot, väärien tietojen levittäminen, omaisuuden tuhoaminen, pelottelu, seuraaminen, vakoilu, henkilötietojen varastaminen ja väärinkäyttö.

«Olen nyt turvakodissa lasteni kanssa. Olemme kodittomia, koska emme voi palata omaan kotiimme. Mieheni on väkivaltainen ja vainoaa minua. Olemme odottaneet uutta kotia pitkään, mutta sitä on vaikea löytää. Meidän on muutettava toiseen kaupunkiin, emmekä voi asua asunnossa, joka on ensimmäisessä kerroksessa, koska en tunne oloani siellä turvalliseksi. Sosiaalityöntekijäni ei ymmärrä tätä». Kahden lapsen äiti

 • Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti: lapsen, vanhuksen tai vammaisen ihmisen jättäminen ilman hoitoa tai apua tilanteissa, joissa uhri on heistä riippuvainen, toisen henkilön vahingoittaminen huumeilla, päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla.

«Kun olin lapsi, vanhempani jättivät minut päiviksi yksin kotiin. Heillä oli päihdeongelma. Jouduin sijaiskotiin ja aloin itse käyttää huumeita. En ole pystynyt huolehtimaan omista lapsistani. Annoin heidät pois, koska en halua heidän kokevan samaa kuin minä». Nainen 44-vuotias, 5 vuotta asunnottomana»

 • Kulttuurinen tai uskonnollinen väkivalta: uskonnollisen vakaumukseen pakottaminen, väkivallalla uhkaaminen tai väkivallan käyttö, jonka oikeutuksena on viittaus uskontoon tai kulttuuriin, esim. kunniaväkivalta, uskontoon perustuva uhkailu.

«Perheeni oli hyvin uskonnollinen ja asuimme pienellä paikkakunnalla. Olen tiennyt jo lapsena, että olen homo. Kun kerroin siitä vanhemmilleni, he pitivät minua sairaana. Minua ei hyväksytty omaan uskonnolliseen yhteisööni, ja jouduin muuttamaan pois kotoa, isompaan kaupunkiin. Olin yksin enkä tuntenut ketään. Aloin juoda alkoholia, opintoni keskeytyivät ja päädyin kodittomaksi». 39-vuotias mies

6.4 Lisämateriaalia