9.1 Johdanto

Asunnottomuuden kokeminen vaikuttaa ihmissuhteisiin ja myös aikaisemmassa elämässä koetut vaikeat tapahtumat, kuten ongelmat lapsuuden perheessä, vaikuttavat ihmisen stressinsietokykyyn, tunnetaitoihin ja kykyyn toipua vaikeista kokemuksista. Vertaistukihenkilöt voivat edistää ihmisen toipumisprosessia rakentamalla myönteisen suhteen häneen. Vertaistukihenkilöt voivat toimia roolimalleina ja edustaa positiivista muutosta ja tarjota samalla tukea toipumisen saavuttamiseen. Suhteen alkuvaiheessa vertaistukihenkilöt voivat toimia jäänmurtajina, ja kuuntelemalla aktiivisesti asiakkaidensa toiveita ja elämäntarinaa he voivat saada heidät tuntemaan itsensä ymmärretyksi, mikä helpottaa heidän sitoutumistaan ja luo luottamuksen tunnetta palvelujen henkilöstöä kohtaan.

Jakamalla oman tarinansa vertaistukijat voivat tarjota hyödyllisen viitekehyksen niille, jotka saattavat tuntea olevansa eksyksissä tai hukkua haasteiden määrään, joita heidän on kestettävä vaikeassa elämäntilanteessaan. Positiivisen suhteen rakentaminen on hyödyllistä myös alan ammattilaisille, jotka voivat hyötyä vertaistukihenkilöiden tietotaidosta ja kehittää sen avulla omaa työtään.

9.2 Tavoitteet

Tässä luvussa:

 • Opitaan vertaissuhteen myönteisistä osatekijöistä, kuten vastavuoroisuudesta ja voimaantumisesta.
 • Tarkastellaan auttajatyyppisen suhteen ja voimaannuttavan vertaissuhteen erot.
 • Tutustutaan vallan, valinnan ja kontrollin käsitteisiin vertaissuhteissa.

9.3 Vastavuoroisuus ja voimaantuminen

Kehittämällä virallisia vertaistukitehtäviä koulutetaan ja palkataan ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta muiden tukemisesta. Tärkeä osa vastavuoroisuutta on kyky osallistua ihmissuhteiden välisiin konflikteihin tavalla, joka kunnioittaa sekä yhteyttä että mahdollisia ristiriitoja. Ilman kykyä osallistua kasvua edistäviin konflikteihin aitous – ja siten aito vastavuoroisuus – vaarantuu. Kyky hyväksyä haavoittuvuus jokaisessa ihmisessä ja kyky pitää itsensä avoimena vaikutuksille ovat olennaisia vertaistukisuhteessa.

Toisaalta voimaantuminen on sosiaalinen prosessi, joka auttaa ihmisiä saamaan hallinnan omaan elämäänsä. Se on prosessi, joka edistää ihmisissä valtaa (eli kykyä toteuttaa), jota he voivat käyttää omassa elämässään, yhteisöissään ja yhteiskunnassaan toimimalla asioissa, jotka ovat heille tärkeitä.

Vertaistuki ymmärretään yleisesti vastavuoroisen tuen suhteeksi, jossa ihmiset, joilla on samankaltaisia elämänkokemuksia, tarjoavat toisilleen tukea erityisesti vaikeiden tai haastavien kokemusten läpikäymisessä. Vertaistukihenkilöt ovat ihmisiä, joilla on omakohtaisia kokemuksia ja jotka on koulutettu ja palkattu toimimaan virallistetussa roolissa toipuvien tukena. Vertaistukihenkilön rooliin kuuluu vastavuoroisesti voimaannuttavien suhteiden kehittäminen, kokemusten jakaminen toivoa herättävällä tavalla sekä toivon ja tuen tarjoaminen tasavertaisena (Scottish Recovery Network, 2012).

Vertaistuki on vahvuuksiin perustuva lähestymistapa, jossa lähdetään liikkeelle siitä, mikä on vahvaa, ei siitä, mikä on väärin, ja jossa yksilö tunnustetaan kokonaisena ihmisenä sen sijaan, että keskityttäisiin vain ongelmaan. Näin luodaan suhde, joka on tulevaisuuteen suuntautunut ja ratkaisukeskeinen ja joka synnyttää toivoa ja edistää koko ajan resilienssiä ja vahvistettua kykyä selviytyä vaikeuksista (Jewels Rhode, 2014).

Auttajasuhde vs voimaannuttava suhde

Vaikka vertaistukihenkilöillä voi olla keskeinen rooli toipumisessa, heidän olisi keskityttävä ihmisen voimaannuttamiseen sen sijaan, että he toimivat vertaistensa ongelmanratkaisijoina. Jälkimmäinen mekanismi on osa niin sanottua «auttajatyyppistä suhdetta», joka voi olla haitallinen toipumisprosessille, koska se vie vastuun ihmiseltä, vähentää hänen toimijuuttaan ja kontrollia, joka hänellä on elämäänsä kohtaan. Vertaistukihenkilöiden tulisi pyrkiä rakentamaan «voimaannuttava vertaissuhde», jossa pyritään antamaan ihmisille toipumisessa hyödyllisiä välineitä. Vain näin ihmiset voivat voittaa pelkonsa ja saada itseluottamusta kykyynsä kohdata muutos ja omaksua toisenlaisen tavan käsitellä ongelmiaan.

Mowbray määrittelee vertaistukihenkilöiden roolin laajaksi: «Vertaistukisuhteet voivat haastaa tunnustamattomat leimautumiset, syrjinnän ja ennakkoluulot ja korostaa täyttä osallisuutta yhteisössä sen sijaan, että keskityttäisiin vain oireiden hallintaan, ja samalla herättää toivoa toipumiseen näyttämällä roolimallina, että toipuminen on mahdollista, auttamalla palvelunkäyttäjiä purjehdusjärjestelmissä ja opettamalla onnistuneita selviytymisstrategioita» (Mowbray et al, 1997, s. 398).

Voimaantuminen on tärkeä osa vertaistukea, sillä se viittaa ihmisten kykyyn voittaa leimautuminen, köyhyys ja sosiaalinen eristyneisyys, jotka vahvistavat kognitiivisia puutteita, emotionaalista epävarmuutta ja sosiaalisia vaikeuksia. Osallistuminen vertaistukeen joko tarjoajana tai vastaanottajana johtaa yleensä itsenäisyyden ja voimaantumisen tunteen lisääntymiseen. Johdonmukainen osallistuminen vertaistukeen voi lisätä vakautta työssä, koulutuksessa ja harjoittelussa, jotka kaikki mahdollistavat voimaantumisen tunteen. Davidson et al. (1999) selittävät nämä voimaantumisen parannukset ajattelu- ja käyttäytymistapojen muutoksilla, joita tapahtuu vastavuoroisissa vertaistukisuhteissa.

Vertaistuen tärkeä piirre on hyväksynnän ja todellisen empatian tunne, jonka ihminen saa jakavan suhteen kautta (Davidson ym. 1999). Laadullisessa tutkimuksessa, jossa tutkittiin vertaistukisuhdetta mielenterveysalalla, Coatsworth-Puspokey ja muut (2006) havaitsivat, että ihmiset uskoivat vertaistukihenkilöiden tarjoaman kokemustiedon luovan «toveruutta» ja «sidettä», joka sai heidät tuntemaan, että heidän haasteitaan ymmärretään paremmin.

Valta, valinta ja kontrolli vertaistukisuhteessa

Oman elämän hallinnan saaminen edellyttää kykyä valita eri polkujen välillä. Mahdollisuus tehdä valintoja toipumisen tiellä voi tuntua pelottavalta, sillä usein on tarpeen muuttaa tapoja, joilla ihminen käsittelee omia ongelmiaan. Mutta se, että on itse vastuussa valinnoista, tuo myös täyttymyksen tunteen, kun tavoite on saavutettu. Aloittaminen pienistä tavoitteista ja siirtyminen kohti suurempia tavoitteita johtaa siihen, että luottamus omiin kykyihin saavuttaa paremmat elinolot ja tunne oman elämän hallinnasta kasvaa. Valta taas viittaa tässä yhteydessä siihen, kuinka paljon henkilöllä on valtaa siihen, mitä muut ihmiset tekevät, ja se voi olla erittäin hyödyllistä, jos vertaistukihenkilöt käyttävät sitä oikein auttaakseen muita saavuttamaan myönteisiä tuloksia. Vertaistukihenkilöiden tulisi käyttää valtaansa auttaakseen vertaisiaan tekemään oikeita valintoja ja antaa vertaisten aina itse vastata muutoksistaan ja ottaa vastuu omista tuloksistaan.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää ymmärtää syvällisemmin, miten ihmissuhteet toimivat. Tätä varten voisimme pohtia rooleja ja vuorovaikutusmalleja, jotka voivat syntyä vastavuoroisesti voimaannuttavassa vertaissuhteessa. Yksi tällaista monitahoista ilmiötä kuvannut kirjoittaja on Stephen Karpman, transaktionaalinen analyytikko, joka erottelee kolme erilaista roolia «draamakolmioksi» kutsutussa mallissaan: uhri, pelastaja ja vainoaja.

Uhri: Uhrit tuntevat itsensä usein petetyiksi, vangituiksi, voimattomiksi ja epätoivoisiksi. He uskovat olevansa maailmankaikkeuden armoilla. He kieltäytyvät ottamasta vastuuta epäsuotuisista olosuhteistaan ja uskovat, ettei heillä ole kykyä muuttaa tilannettaan. Uhrit uskovat olevansa avuttomia tai kyvyttömiä, ja he sysäävät vastuun vainoajille (voivat olla muita ihmisiä tai tietty tilanne tai olosuhde). He etsivät jatkuvasti pelastajia, jotka auttaisivat heitä ratkaisemaan ongelmansa. Jos uhrit pysyvät lamaantuneessa tilassaan, he eivät kykene tekemään päätöksiä, ratkaisemaan ongelmia, muuttamaan nykyistä tilannettaan tai tuntemaan minkäänlaista tyydytyksen tai onnistumisen tunnetta.

Pelastaja: Toimii aina uhrien puolesta ja yrittää säästää heidät vahingolta. He kokevat syyllisyyttä, jos vain katsovat vierestä, kun toiset kärsivät. Pelastajilla on suuri tarve pelastaa uhrit ja he pitävät sitä välttämättömänä. He eivät ymmärrä, että tarjoamalla ihmiselle lyhytaikaisia ratkaisuja he pitävät heidät alisteisina ja jättävät huomiotta heidän todelliset tarpeensa. Tämä voi olla syy siihen, miksi pelastajat tuntevat itsensä usein väsyneiksi, ylikuormitetuiksi ja kykenemättömiksi reagoimaan asianmukaisesti, koska he ovat aina virittäytyneet toisten hätään.

Vainoajat: He ovat ankaria, voimakkaita ja asettavat sääntöjä ja rajoja. Heillä on taipumus uskoa, että heidän on voitettava hinnalla millä hyvänsä. Tarjoamatta asianmukaista ohjausta, tukea tai ratkaisua tilanteeseen vainoajat syyttävät uhreja ja tuomitsevat pelastajien käyttäytymisen. He ovat kriittisiä ja taitavia havaitsemaan puutteita, ja he pitävät yllä järjestystä ja jäykkyyttä johtamisessaan. He sortavat uhreja ja saattavat toisinaan olla kiusaajia.

Kuvatut roolit muodostavat draamakolmion, mallin häiriintyneestä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Draamakolmion voi muuttaa siihen liittyväksi myönteiseksi malliksi, jota kutsutaan voimaantumiskolmioksi.

Voimaantumiskolmiossa uhrit muuttuvat luojiksi, jotka keskittyvät ratkaisuihin ongelmien sijaan. Luojat keskittyvät pääsemään tavoitteisiin kriittisyyden sijaan. He ottavat vastuun haluttujen tulosten saavuttamisesta.

Pelastajat muuttavat roolinsa valmentajiksi, jotka huolehtivat luojista ja luottavat heihin. He keskittyvät luojien voimaannuttamiseen ja työskentelevät heidän kanssaan auttaakseen heitä saavuttamaan tavoitteensa. Valmentajat eivät ratkaise ongelmia, vaan he auttavat ja valmentavat luojia löytämään omat ratkaisunsa.

Vainoajista tulee haastajia, jotka kannustavat luojia parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. He uskovat, että luojat kykenevät edistymään ryhtymällä toimiin ja etenemällä eteenpäin; he kannustavat sen sijaan, että kritisoisivat tai syyttäisivät.

Rajojen tunnistaminen ja ylläpitäminen vertaistukityössä

Vertaistukihenkilöiden on oltava tietoisia roolistaan osana toipumisryhmää. Rajojen säilyttäminen tarkoittaa oikean etäisyyden pitämistä, jotta toipuva ihminen kokee tulleensa ymmärretyksi ja tuetuksi, mutta samalla hänelle ei tarjoa tarjota välittömästi kaikkea, mitä hän pyytää, koska johtaisi edellä kuvattuun auttajan tyyppiseen suhteeseen. Vertaistukihenkilöiden tulisi pyrkiä siihen, että ihminen tuntee itsensä tervetulleeksi, mutta pitää samalla mielessä, mikä on heidän roolinsa ja mitä voimavaroja heillä on käytettävissään:

 • Käyttää henkilökohtaista toipumiskokemusta työvälineenään
 • Osallistua kriisissä olevan vertaisen tarpeiden tunnistamiseen ja tukemiseen
 • Helpottaa itseohjautuvuutta ja tavoitteiden asettamista
 • Kommunikoida tehokkaasti muiden tukitahojen kanssa
 • Luoda kunnioituksen ilmapiiri ihmisten kanssa
 • Rohkaista ihmisiä laatimaan ja noudattamaan omia toipumis- ja hyvinvointisuunnitelmiaan

Kaikkien näiden seikkojen vuoksi on tarpeen reflektoida ja pitää esillä rajoja, jotka ovat sidoksissa henkilön arvoihin ja jotka jakautuvat yleisiin luokkiin: fyysisiin, henkisiin ja emotionaalisiin.

Useimmat ihmiset tunnistavat, kun joku rikkoo heidän henkilökohtaisen tilansa rajaa seisomalla liian lähellä. He saattavat kallistua taaksepäin, siirtyä kauemmas tai pyytää toista siirtymään; heillä voi myös olla erilainen mukavuusaste eri henkilöiden kanssa. Ihmiset voivat kokea olonsa mukavaksi, kun heidän lapsensa, perheensä tai läheiset ystävänsä istuvat lähellä heitä, mutta tuntemattomiin ihmisiin rajat ovat erilaiset. Monet ihmiset myös tunnistavat, kun joku rikkoo henkisiä tai emotionaalisia rajoja, varsinkin jos kyseessä on räikeä rikkomus – joku on epäkunnioittava, alentava tai korottaa ääntään heille. Asia voi olla monimutkaisempi, kun rajoja rikkoo henkilö, jonka kanssa työskentelee ammatillisesti.

Vertaistukihenkilön ja vertaisensa välisen suhteen tasapainottaminen voi olla haastavaa. Vertaistukisuhteessa on luonteeltaan häilyvämmät rajat kuin perinteisessä asiakas-ammattilaissuhteessa, mikä voi olla hyödyllistä tukisuhteen kehittymiselle. Tasapainoisen henkilökohtaisen ja ammatillisen suhteen ylläpitäminen voi kuitenkin olla haastavaa, varsinkin jos vertaistukijoiden välisestä suhteesta tulee enemmänkin ystävyyssuhde ja rajat löystyvät huomattavasti.

Toinen koettu rajakysymys liittyy erilaisiin elettyihin kokemuksiin, joita vertaistukihenkilöllä voi olla vertaiseen verrattuna, minkä ei tarvitse olla ongelma, mutta jos sitä ei oteta puheeksi, se voi johtaa siihen, että ihmiselle luodaan tahattomasti epärealistisia odotuksia toipumisesta. Siksi on tärkeää, ettei unohdeta, että matkan tietyt osat eivät välttämättä ole verrattavissa vertaistukihenkilön matkaan.

Vertaistukihenkilöt saattavat työskennellä organisaatioissa, jossa ovat aiemmin olleet itse asiakkaina, ja saattavat nyt työskennellä sellaisten ihmisen kanssa, joiden kanssa olivat olleet asiakkaita samaan aikaan. Tällaisissa tilanteissa on hyvä kysyä vertaistukihenkilöltä, onko jokin syy siihen, miksi hän ei voi työskennellä tietyn asiakkaan tai asiakasryhmän kanssa. On myös mahdollista, että asiakas ei halua työskennellä vertaistukihenkilön kanssa. Nykyinen asiakas saattaa siis tietää paljon vertaistukihenkilön henkilöhistoriasta ja kamppailuista, mikä voi vaikeuttaa heidän yhteistyösuhdettaan.

9.4 Lisämateriaalia

 • Fundación INTRAS et al.Peer2Peer vocational training course. 2015
 • Miler, J.A., Carver, H., Foster, R. et al. Provision of peer support at the intersection of homelessness and problem substance use services: a systematic ‘state of the art’ review. BMC Public Health 20,641 (2020). https://doi.org/10.1186/s12889-020-8407-4
 • Gasior, Sara, «Youth Homelessness: The Impact of Supportive Relationships on Recovery» (2015). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 3233. https://ir.lib.uwo.ca/etd/3233
 • Stephanie L. Barker, Nick Maguire, Felicity L. Bishop, Lusia Stopa, Peer support critical elements and experiences in supporting the homeless: A qualitative study https://doi.org/10.1002/casp.2353
 • Barker, S. L., Maguire, N., Bishop, F. L., & Stopa, L. L. (2019). Expert viewpoints of peer support for people experiencing homelessness: A Q sort study. Psychological Services, 16(3), 402–414. https://doi.org/10.1037/ser0000258